Porady


1. Jakie pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?
Obowiązkowemu OC podlegają:
 • wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy,
 • pojazdy mechaniczne wolnobieżne,
 • pojazdy historyczne,
 • pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP.

2. Czy należy wozić ze sobą polisę ubezpieczenia OC?
Kierowcy pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie muszą mieć przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty; zapomnienie przez kierowcę dowodu zawarcia umowy OC nie skończy się już odholowaniem pojazdu na parking policyjny - zdecydował Sejm nowelizując Prawo o ruchu drogowym.


3. Jak wybrać polisę AC?
Jest coraz więcej możliwości dostosowania warunków ubezpieczenia auta do swoich potrzeb. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać, a jednocześnie otrzymać spodziewany zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Żeby dobrze dobrać odpowiedni wariant takiej umowy, trzeba zadać sobie następujące pytania:
 • Czy potrzebuję ochrony tylko w razie wypadku i zniszczenia auta na skutek działania żywiołów, czy również przed kradzieżą i dewastacją?
 • Czy po wypłacie odszkodowania chcę dopłacać składki, żeby wyrównać sumę ubezpieczenia? Jeśli nie, to warto rozszerzyć AC o opcję braku konsumpcji sumy ubezpieczenia. Wtedy bez względu na to, ile wypłacimy odszkodowania, suma ubezpieczenia wpisana na polisie przy zawieraniu umowy nie zmniejszy się.
 • Czy muszę koniecznie naprawiać samochód w Autoryzowanej Stacji Obsługi z użyciem oryginalnych części? Jeśli nie to możesz płacić niższe składki i mieć możliwość naprawy w sieci warsztatów niezależnych z użyciem części bez logo producenta auta lub zamienników.
Porównanie wszystkich wariantów ubezpieczenia AC można znaleźć w naszej Agencji.


4. Czy umowa ubezpieczenia OC przechodzi na nabywcę pojazdu?
Przejście prawa własności pojazdu na nowego posiadacza skutkuje tym, iż umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta, chyba że posiadacz na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności wypowie ja na piśmie. Wypowiedzenie może być złożone w każdym czasie do końca trwania umowy.


5. Gdzie jest ważna polisa OC komunikacyjnego?
Polisy OC komunikacyjnego gwarantują ochronę nie tylko na terytorium RP. Dodatkowo obejmują również terytorium wymienionych poniżej państw Unii Europejskiej oraz państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi.

Do tej pierwszej grupy zaliczamy:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Do drugiej należą:
Andora, Channel Islands, Chorwacja, Gibraltar, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Watykan, Szwajcaria, Wyspa Man i Wyspy Faroe.

Pamiętaj! Przy wjeździe do ww. państw nie jest wymagane posiadanie certyfikatu Zielonej Karty.


6. Co mam zrobić w przypadku szkody?
W przypadku powstania szkody komunikacyjnej należy jak najszybciej skontaktować się Ubezpieczycielem, podając wszelkie niezbędne informacje. Numer telefonu/faxu zamieszczony jest na dokumencie ubezpieczeniowym (polisie).
Ponadto należy pamiętać o zebraniu dokumentacji potwierdzającej szkodę (np. oświadczenie sprawcy kolizji, protokół policji, zaświadczenie lekarskie, rachunek za leki).


7. Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC?
Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany.


8. Podwójne ubezpieczenie – w jakich okolicznościach może do niego dojść? Jak go uniknąć? Czy firmy ubezpieczeniowe mają prawo domagać się składki w sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia?
Jeżeli składka wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia została opłacona w całości, a umowa ta nie zostanie wypowiedziana – jest ona automatycznie przedłużana na następne 12 miesięcy. Dlatego bardzo ważne jest - przy zmianie ubezpieczyciela - by wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia (w określonym przepisami ustawy terminie: nie później niż na dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta). Inaczej będziemy zobowiązani do zapłacenia podwójnej składki, gdyż obie firmy będą świadczyć nam ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Podobna sytuacja może zdarzyć się również, gdy nie wypowiemy polisy OC wykupionej przez poprzedniego właściciela pojazdu.
Należy przy tym pamiętać, iż wypowiedzenie uznać można za złożone dopiero w dniu, w którym dotrze ono do ubezpieczyciela - nie ma tu znaczenia data nadania (stempla pocztowego)!


9. Czy opłaty są nakładane przez Fundusz za wszystkie lata, w których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia?
Nie. Opłaty nakładane są przez UFG wyłącznie za rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli.


10. W jaki sposób można dostarczyć dokumenty pozwalające na odstąpienie przez UFG od dochodzenia nałożonej opłaty karnej za brak OC?
Sposób jest w zasadzie dowolny – dokumenty można nadesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu, poczty elektronicznej, jak i dostarczyć je osobiście do siedziby Funduszu.


11. Czy z posiadaniem pojazdów czasowo wycofanych z ruchu również wiąże się obowiązek ubezpieczenia?
Tak. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest tożsame z jego wyrejestrowaniem. Nie eliminuje też całkowicie możliwości powstania szkody związanej z ruchem pojazdu, a jedynie je ogranicza (np. podczas wsiadania, wysiadania,czy w wyniku samozapłonu). W związku z tym, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie zwalnia od obowiązku wykupienia OC.


12. W jakich okolicznościach może dojść do ujawnienia faktu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia?
Najczęściej dzieje się to podczas:
 • kontroli drogowej dokonanej przez Policję lub,
 • kontroli urzędnika w wydziale komunikacji albo,
 • sprawdzenia informatycznych baz danych (Ośrodka Informacji UFG, czy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK), dokonywanych przez Fundusz.

13. Czy każdy może powiadomić Fundusz o prawdopodobieństwie niespełnienia obowiązku ubezpieczenia?
Niezależnie od nadawcy, wszystkie informacje dotyczące niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC otrzymywane przez Fundusz, są wstępnie weryfikowane w Ośrodku Informacji (OI UFG). Dopiero po otrzymaniu wyników tej weryfikacji podejmowane są decyzje odnośnie dalszego postępowania.

14. Zwrot składki ubezpieczenia OC - jak i kiedy?
Kierowco! Czy wiesz że masz prawo do zwrotu składki z polisy OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia w momencie, gdy ubezpieczyciel nie ponosi już ryzyka z tytułu zawartej z tobą umowy? Sprawdź, kiedy możesz ubiegać się o zwrot składki i jakie są zasady naliczania takiego zwrotu.
Nie ma znaczenia w jakiej firmie ubezpieczeniowej wykupiłeś ubezpieczenie OC. Wszelkie kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej m. in. zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia, reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy kierowcy przysługuje zwrot składki ubezpieczenia OC?

Po ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przysługuje kierowcy w sytuacji:
wyrejestrowania pojazdu lub udokumentowania jego trwałej i zupełnej utraty w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza np. gdy kierowca po wypadku drogowym decyduje się wyrejestrować uszkodzony samochód,
odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC, gdy pojazd nie został zarejestrowany,
rozwiązania umowy ubezpieczeniowej w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (w przypadku sprzedaży auta), w takiej sytuacji zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje poprzedniemu właścicielowi samochodu,
odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem internetu i telefonu w terminie do 30 dni od jej zawarcia,
wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu albo zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu do stacji demontażu,
rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku tzw. podwójnego ubezpieczenia wynikającego z tzw. klauzuli prolongacyjnej ( automatycznego odnowienia polisy)  – w takiej sytuacji przysługuje zwrot składki OC, ale z uwzględnieniem prawa do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony np. jeśli kierowca zawarł nieświadomie dwie umowy ubezpieczenia OC, o czym zorientował się dwa tygodnie później, gdy otrzymał informacje od ubezpieczyciela, to musi zapłacić firmie ubezpieczeniowej za ochronę w ciągu dwóch tygodni w trakcie których był ubezpieczony.)

Zasady przeliczania zwrotu składki

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC w przypadku rozwiązania umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia (bądź w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez firmę ubezpieczeniową wiadomości o rozwiązaniu umowy).
Kierowcy przysługuje zwrot składki OC za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie tak jak przed zmianą ustawy w 2012 roku, za każdy pełny miesiąc. Na czym polega różnica w sposobie naliczania zwrotu składki? Jeśli kierowca nie wykorzystał 85 dni ochrony ubezpieczeniowej, to obecnie odzyska zwrot za pełen okres, wcześniej natomiast otrzymałby zwrot tylko za pełne dwa miesiące tj. 61 dni.

15. Kolizja z dzikim zwierzęciem – nie daj się zrobić w jelenia !

Doskonale nam wszystkim znany znak drogowy A-18b informuje o możliwości spotkania na swej drodze niepożądanego mieszkańca lasu. W tak oznakowanych miejscach, kierujący powinni zachować szczególną ostrożność z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednak dzikie zwierzęta mają to do siebie, że są nieprzewidywalne – sarny, jelenie czy dziki potrafią znienacka wtargnąć na jezdnię i spowodować naprawdę bardzo poważną kolizję lub wypadek. To, kiedy i od kogo możemy ubiegać się o odszkodowanie zależy od tego, czy na danym odcinku drogi stoi znak informujący o możliwości spotkania zwierzyny, czy też nie.
Co jeśli do zdarzenia dojdzie na terenie nieoznakowanym? Jeśli dojdzie do wypadku w miejscu, w którym nie było znaku ostrzegawczego, to zarządca drogi albo nadleśnictwo rozpatruje wnioski o odszkodowanie. Zarówno zarządca jak i nadleśnictwo mogą, ale nie muszą być ubezpieczone przed przed skutkami odpowiedzialności cywilnej. Jednak nawet jeśli posiadają ubezpieczenie, to w praktyce jest bardzo ciężko wykazać, np. dokładne miejsce na drodze, w którym kończy się granica odpowiedzialności jednego nadleśnictwa, a zaczyna już drugiego. Sprawa udowodnienia przed sądem winy nadleśnictwu jest skomplikowana, jednak nie jest niewykonalna. Nie pozostaje nam nic innego, jak ściągnąć nogę z pedału gazu i zachować wzmożoną ostrożność jadąc leśną drogą, na którą mogą nieoczekiwanie wybiec zwierzęta.
Jeśli doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dzikiego zwierzęcia na terenie odpowiednio oznakowanym i chcemy uzyskać odszkodowanie od ręki, to obowiązkowo powinniśmy mieć wykupioną polisę AC. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC nam nie wystarczy. Posiadając polisę AC możemy starać się o odszkodowanie z tego ubezpieczenia, które obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie auta w razie zderzenia ze zwierzętami.
Nie daj się zrobić w jelenia i wykup ubezpieczenie AC!


16. KOLIZJA – kiedy spisać oświadczenie, a kiedy wezwać policję ?

Wszyscy się spieszą. Czas ucieka. Jedni, niczym węże, slalomem omijają ruchome przeszkody w postaci innych, równie spóźnionych uczestników ruchu, drudzy starają się nie zostać przez nich pożartymi. Wszyscy nagminnie łamią przepisy starając się oszukać przeznaczenie i być gdzieś „piętnaście minut temu”. W tak niebezpiecznej, miejskiej dżungli nietrudno o stłuczkę. I co wtedy? Wystarczy jedynie spisać oświadczenie, czy może trzeba wezwać policję?


Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?
Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to dokument spisywany przez uczestników wypadku drogowego, jednak formularz ten nie stanowi dowodu przyznania się do winy przez żadną ze stron. W takim oświadczeniu spisuje się dane kierowców i opisuje, możliwie skrupulatnie, okoliczności zdarzenia.
Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji?
Oświadczenie sprawcy kolizji jest to dokument spisywany przez uczestników wypadku drogowego, w którym jego sprawca przyznaje się do winy. Jest to swego rodzaju potwierdzenie roszczeń poszkodowanego względem zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupione OC. Nie ma konieczności spisywania oświadczenia na gotowym formularzu – można je spisać na zwykłej kartce papieru.
Co powinno się znaleźć w oświadczeniu sprawcy kolizji?
Spisując oświadczenie, sprawca kolizji powinien podać następujące dane:
osobowe oraz adresowe: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, kategoria posiadanego prawa jazdy, adres zamieszkania/korespondencyjny,
dotyczące samochodu: numer rejestracyjny, właściciel pojazdu zgodny z dowodem rejestracyjnym, marka i model pojazdu,
dotyczące ubezpieczenia pojazdu: nazwa zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd sprawcy jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia.
Następnie sprawca powinien przyznać się do winy, podając dane poszkodowanego i informacje związane z okolicznościami i skutkami kolizji. Okoliczności oraz uszkodzenia aut powinny zostać opisane jak najbardziej szczegółowo. Warto również sprawdzić, czy w wyniku kolizji nie powstały inne szkody (uszkodzenie lub zniszczenie czegoś w samochodzie). Dobrze jest też wymienić w oświadczeniu z imienia i nazwiska świadków zdarzenia – ubezpieczyciel sprawcy może się wtedy z nimi skontaktować w celu potwierdzenia wersji poszkodowanego.
Warto również udokumentować miejsce wypadku oraz szkody powstałe w jego skutek. Dokumentacja zdjęciowa może się okazać bardzo pomocna przy potwierdzeniu uszkodzeń pojazdów.
Kiedy należy wezwać policję?
Nie trzeba dzwonić na policję w przypadku każdej stłuczki. Jednak bezzwłocznie trzeba zadzwonić pod 112 lub 997, jeśli:
między uczestnikami zdarzenia nie ma zgody, co do tego, kto jest sprawcą,
doszło do istotnego utrudnienia lub zatamowania ruchu drogowego w wyniku wypadku,
wezwano pogotowie ratunkowe lub straż pożarną na miejsce zdarzenia,
w wyniku zdarzenia drogowego ktoś doznał obrażeń lub zginął,
sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia,
sprawca zdarzenia nie posiada odpowiednich dokumentów (prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, ważnego ubezpieczenia OC).

Pamiętaj! Wezwanie policji na miejsce wypadku drogowego, nie grozi mandatem, ponieważ w tym przypadku nie istnieje coś takiego, jak nieuzasadnione wezwanie policji!

Czy warto wybrać najtańsze OC?

Zgodnie z wymogami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy dopuszczony do jazdy po drogach samochód musi mieć wykupioną polisę OC, w której minimalny zakres ochrony jest określony przepisami prawa. Oznacza to, że polisę OC wybieramy spośród ofert charakteryzujących się niemal identycznym zakresem ochrony, a więc podstawowym kryterium wyboru stanowi wysokość składki. Czy jednak wysokość składki jest czynnikiem, który powinniśmy uznać za decydujący?

Co przemawia za wyborem taniego ubezpieczenia OC?
W związku z wysokim ryzykiem wystąpienia szkody (według danych przedstawionych przez Policję w roku 2013 na drogach w Polsce doszło do 35 385 wypadków oraz 339 581 kolizji) bazowa stawka za ubezpieczenie OC jest względnie wysoka – i dla osoby całkowicie pozbawionej dodatkowych zniżek najtańsze ubezpieczenie OC z niemal stuprocentową pewnością będzie najlepszą ofertą.
- Wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia ustalana jest odgórnie.
- Od 11 lutego 2013 roku każde z TU musi stosować jednolite zasady związane m. in. z podpisywaniem i rozwiązywaniem umowy oraz kwestiami formalno-prawnymi.
- Świadczenie ubezpieczeniowe nie ma dla nas żadnego znaczenia – cała suma wypłacana jest osobie poszkodowanej.
- Ewentualne podniesienie stawki ze względu na szkodowość nastąpi w odniesieniu do dotychczasowej składki.
Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe konkurują ze sobą nie tylko ceną – oferując w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC dodatkowe bonusy, najczęściej w postaci wymienionej już podwyższonej sumy ubezpieczenia lub zróżnicowanych pakietów assistance.
Co oprócz OC znajdziemy w pakietach?
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustala minimalne warunki, jakie musi spełniać polisa OC – nie nakłada jednak żadnych limitów jeżeli chodzi o rozszerzanie oferty. W związku z tym niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe postanowiły zachęcić klientów nie tyle samą ceną, co dodatkową ochroną, często oferując specjalne pakiety. Najczęściej stosowanymi dodatkami są:
- Podwyższenie sumy ubezpieczenia OC
- Assistance, obejmujące m.in. pomoc na miejscu wypadku, pomoc drogową, holowanie na określoną odległość (zazwyczaj 50 – 100 kilometrów) i pomoc przy wymianie koła
- Pakiety ochronne (zazwyczaj na szyby i opony)
- Samochód zastępczy (zwykle od 1 do 3 dni)
- Zielona Karta (ubezpieczenie OC zawarte w Polsce nie działa w niektórych państwach i Zielona Karta jest tam wymagana)
- Ubezpieczenie NNW
- Pakiety zdrowotne
Czy dodatkowe bonusy mają wpływ na atrakcyjność ubezpieczenia?
Wszystko zależy od naszych potrzeb i uwarunkowań – na początek musimy zadać sobie pytanie, czy w ogóle potrzebujemy wszystkich elementów oferowanego pakietu.
Istnieje wiele osób, dla którzych bonusy zawarte w pakietach będą całkowicie zbędne – dla przykładu posiadacz samochodu, który nie zamierza wyjeżdżać poza Polskę nie skorzysta z Zielonej Karty, posiadacz zawartego już ubezpieczenia AC lub Assistance nie wykorzysta świadczeń medycznych, nie zyska także na dodatkowym ubezpieczeniu szyb i opon itd.
Podobnie wygląda sprawa z samochodem zastępczym – możliwe, że tańszą i wygodniejszą opcją będzie samodzielne wynajęcie auta, a nawet korzystanie z taksówek czy masowej komunikacji.
Jeżeli jednak będą one przydatne – a w ofercie TU znajdziemy pakiet, który zawiera interesujące nas dodatki, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić jest analiza kosztów. Będziemy potrzebowali do tego pewnej orientacji w rynku ubezpieczeń, dobrym pomysłem będzie również skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń online.
Może okazać się, że najtańsze ubezpieczenie OC, rozbudowane jednak o dodatkowe, oferowane przez TU umowy będzie znacznie tańsze od gotowego pakietu – a jednocześnie zapewni nam taki sam stopień ochrony. Rozwiązanie to ma dodatkową zaletę – do "podstawowego" OC możemy w idealnej sytuacji dobrać dokładnie to, czego potrzebujemy, płacimy więc wyłącznie za niezbędny zakres ochrony.
Jeżeli kalkulator ubezpieczeń online i porównanie z samodzielnie złożoną polisą nie dostarczy nam jednoznacznie korzystniejszej oferty pakietowej – wówczas podstawowym kryterium doboru najlepszego ubezpieczenia OC powinna pozostać cena.
Podsumowanie
Dodatkowe bonusy i rozszerzenia oferowane w ramach OC oznaczają zwykle wyraźnie wyższą jego cenę – oczywiście warto i należy porównać ich zakres ochrony oraz opłacalność, rzadko jednak kiedy będą one optymalnym wyborem.
Ubezpieczenia obowiązkowe to jedna z tych nielicznych kategorii, w której produkt najtańszy jest najczęściej najlepszym wyborem.

Nasi Partnerzy

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7