Ubezpieczenie majątku i OC rolnika

Utworzono .

Jaki jest zakres ubezpieczenia?
- ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
może zostać zawarte w dwóch wariantach:
- OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
a także:
- OC w życiu prywatnym
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
- ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych
Bezskładkowo rozszerzamy zakres ubezpieczenia o:
- upadek drzew lub masztów
- zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w budynku mieszkalnym
- wandalizm dla budynków i budowli
- mienie osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia
- koszt poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii znajdującej się w budynku mieszkalnym

OC rolnika obejmuje też szkody wyrządzone przez psa

Utworzono .

Jeśli rolnik posiada OC, to ochrona w ramach tej polisy obejmuje również szkody wyrządzone przez psa trzymanego w gospodarstwie rolnym – zwraca uwagę „Rzeczpospolita”.


Gazeta opisuje sytuację, w której ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za uszkodzenie auta po kolizji z psem wybiegającym z gospodarstwa rolnego. Powołując się na art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład stwierdził, iż szkoda nie miała związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Stanowisko to poparł Sąd Rejonowy w Zambrowie, uznając, że od posiadania psa nie zależała działalność rolnicza. Sąd nie dopatrzył się też odpowiedzialności właściciela gospodarstwa z art. 431 § 1 k.c., gdyż nominalnym posiadaczem psa była jego siostra, a faktycznym – matka, która opiekowała się zwierzęciem. Odmienne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Łomży, który powołując się na zaświadczenie weterynarza i oświadczenia po zdarzeniu, uznał rolnika za posiadacza psa. SO uznał też, iż szkoda miała jednak związek z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zatem odpowiedzialność za nią ponoszą solidarnie rolnik (na podstawie art. 431 § 1 k.c.) i ubezpieczyciel art. 822 k.c. w związku z art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Mają oni zapłacić poszkodowanemu po 2441 zł.


Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej” z 29 października, str. C3, w artykule Roberta Horbaczewskiego zatytułowanym „Ubezpieczyciel zapłaci za kolizję, którą spowodował pies rolnika”.

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”) 

BLS – bezpośrednia likwidacja szkód

Utworzono .

Ubezpieczenie BLS jest unikatowym uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. BLS pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku.

Jak to działa?

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku gdy pojazd  Klienta (ubezpieczonego) został uszkodzony w wyniku kolizji lub wypadku z innym pojazdem,  a za wypadek odpowiedzialność ponosi posiadacz tego pojazdu.

Kiedy mogę zgłosić szkodę z BLS?

znany i wskazany sprawca - odpowiedzialny za szkodę,

pojazd sprawcy jest zarejestrowany w RP (polskie tablice rejestracyjne),

sprawca posiada ubezpieczenie OC w zakładzie ubezpieczeń działającym w Polsce (polskie ubezpieczenie),

doszło do kolizji/wypadku (na terenie RP) z udziałem dwóch pojazdów.

Za co odpowiada Ubezpieczyciel?

W ramach BLS,  Towarzystwo  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe w pojeździe Ubezpieczonego:

w przypadku uszkodzenia pojazdu – koszty naprawy pojazdu,

w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu – wartość pojazdu (minus pozostałości).

Dodatkowo pokrywa koszty:

holowania uszkodzonego pojazdu Ubezpieczonego,

pojazdu zastępczego, wynajętego na czas technologicznej naprawy,

parkowania uszkodzonego pojazdu Ubezpieczonego.

Ubezpieczyciel  wypłaca odszkodowanie do limitu 25 000 zł. Jeżeli szkoda przekroczy ten limit Ubezpieczony uzyska maksymalnie 25 000 zł łącznie z kosztami holowania, wynajmu pojazdu zastępczego i kosztami parkowania.

Dlaczego powinieneś mieć BLS?

Unikasz wielu formalności przy zgłaszaniu szkody do zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Korzystasz z serwisu własnego Ubezpieczyciela.

Masz ułatwione zgłoszenie szkody - wszystkie informacje na własnej polisie OC.

BLS uzupełnia ochronę OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

BLS zastępuje ubezpieczenie AC (w zakresie szkód spowodowanych przez inny pojazd sprawcy odpowiedzialnego za szkodę).

Ubezpieczony nie traci zniżek w AC.

Atrakcyjna cena: tylko 10 zł. 

Ergo Hestia: Co robić, a czego nie, gdy silnik zostanie zalany.

Utworzono .

Eksperci Ergo Hestii podpowiadają, jak się uchronić przed ryzykiem zatopienia pojazdu bądź jego uszkodzenia w wyniku zassania wody przez pracujący silnik, oraz jak zareagować, gdy do takiego zdarzenia już dojdzie.
Ze względu na okoliczności powstania szkód popularnie nazywanych zalaniem lub zatopieniem można je podzielić na typowe zatopienie pojazdu zaparkowanego np. w garażu podziemnym – zalanego wodą, która wystąpiła ze swojego naturalnego koryta albo w wyniku deszczu nawalnego przedostała się do hali garażowej, oraz zassanie cieczy przez silnik w wyniku próby przejechania przez głębokie kałuże. Oba przypadki mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia auta.
W każdym z nich należy zachować ostrożność a w razie szkody podjąć odpowiednie działania zmierzające do ograniczenia jej zakresu.
- Likwidacja szkody powstałej w wyniku zatopienia jest stosunkowo łatwa. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wszelkie elementy, które miały kontakt z cieczą. Usuwanie skutków szkody polega najczęściej na ich suszeniu. W sytuacji, kiedy nie daje to gwarancji prawidłowej eksploatacji danego elementu lub przemawiają za tym względy estetyczne – na wymianie na nowe – wyjaśnia Marek Kropidłowski,kierownik Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Ergo Hestii. – W sytuacji, kiedy auto znalazło się już pod wodą, po jego zabezpieczeniu w żadnym wypadku nie wolno uruchamiać silnika. Takie próby doprowadzą do zniszczenia jego elementów, a w konsekwencji uniemożliwią wypłatę odszkodowania. Dodatkowo naprawa auta w takiej sytuacji jest bardzo droga – podkreśla.
Gdy kierowca wjedzie w kałużę czy rozlewisko i silnik auta zassie wodę, ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania. Jeżeli jednak w trakcie wjeżdżania w takie rozlewisko dojdzie do uszkodzeń innych elementów nadwozia czy też kabiny pasażerskiej, ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność w odniesieniu do tych elementów. Najczęściej jednak zniszczenie silnika wiąże się z koniecznością kupna nowego pojazdu.
Ergo Hestia zwraca uwagę, żeby nie uruchamiać silnika w pojeździe, który został zalany np. w garażu podziemnym – bez względu na wysokość lustra wody. Nigdy bowiem nie wiadomo, do jakiego poziomu sięgała woda i na jakiej wysokości umieszczone są wloty powietrza do kolektora. Nie należy też przejeżdżać przez kałuże czy rozlewiska, nie mając pewności, jak głęboka jest woda. Trzeba pamiętać, że w momencie ich pokonywania tworzy się fala, która nawet w czasie przejazdu przez płytkie rozlewisko może zostać zassana przez silnik. Za tego typu uszkodzenia ubezpieczyciel nie może wypłacić odszkodowania. Lepiej poczekać, sprawdzić i zawrócić.

Atrakcyjne AC MINI

Utworzono .

Nasi Partnerzy

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7